050 / Wat is RGS en wat zijn transitorische posten?

Correcte financiële verslaglegging

RGS staat voor Referentie GrootboekSchema, een gestandaardiseerd classificatiesysteem voor grootboekrekeningen in Nederland. Transitorische posten zijn een specifiek type grootboekrekeningen binnen het RGS. Transitorische posten worden gebruikt om tijdelijke of overgangsboekingen te registreren. Ze hebben betrekking op inkomsten, uitgaven, opbrengsten of kosten die betrekking hebben op een boekjaar, maar die in een ander boekjaar geboekt moeten worden om de financiële verslaglegging correct weer te geven.

Enkele voorbeelden van transitorische posten zijn:

  1. Nog te ontvangen facturen: Dit zijn kosten die betrekking hebben op het huidige boekjaar, maar waarvoor de factuur nog niet is ontvangen of verwerkt. Ze worden als een vordering opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
  2. Nog te betalen facturen: Dit zijn uitgaven die betrekking hebben op het huidige boekjaar, maar waarvoor de factuur nog niet is ontvangen of betaald. Ze worden als een schuld opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
  3. Vooruitontvangen bedragen: Dit zijn inkomsten die in het huidige boekjaar worden ontvangen, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Ze worden als een verplichting opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
  4. Vooruitbetaalde bedragen: Dit zijn uitgaven die in het huidige boekjaar worden gedaan, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Ze worden als een bezitting opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.

Waarvoor gebruik je deze transitorische posten?

Het gebruik van transitorische posten in het RGS helpt bij het correct toewijzen van financiële gegevens aan de juiste boekjaren en draagt bij aan een nauwkeurige financiële rapportage. Het biedt ook inzicht in kosten en opbrengsten die over meerdere boekjaren worden verdeeld.

RGS Masterclass

Nextens software geeft het volgende aan: Wil je graag weten wat de voordelen zijn van RGS? Hoe je dit koppelt aan je boekhouding? Schrijf je nu in voor de RGS masterclass over jouw boekhoudpakket en profiteer van deze waardevolle educatieve ervaring om je kennis en vaardigheden te vergroten. (3 PE punten)

De eerste masterclass betreft Exact Online en is op donderdag 25 mei


048 / ICT Accountancy softwaregids: productontwikkeling en innovatie

Dit is een bericht van Gerard Bottemanne:

De “ICT Accountancy softwaregids: productontwikkeling en innovatie” biedt een uitgebreid overzicht van (nagenoeg alle) softwarepakketten die verkrijgbaar zijn voor de accountancybranche. De ervaring leert dat er toch elk jaar weer nieuwe softwarepakketten op de markt verschijnen en bestaande software regelmatig wordt aangepast met nieuwe functies of van de markt verdwijnt.
Het aanbod van softwarepakketten in de gids van meer dan 110 aanbieders is onderverdeeld volgens het ICT Accountancy software landschap.

Graag verwijs ik naar deze site: ICTAccountancy.nl – Berichten – Raadplegen detail (softwarepakketten.nl)

Gerard Bottemanne
Onderzoeksbureau GBNED
Mob 06 10069402
gerard@gbned.nl
www.gbned.nl


046 / Pensioengat en jaarruimte

Het pensioentekort en jaarruimte

Veel ondernemers zijn onzeker over hun pensioengat, ook wel pensioentekort genoemd. Wat is een pensioengat en hoe dicht je het tekort? In dit stukje lees je hoe je dat op een belastingvriendelijke manier aanpakt: via de jaarruimte.

Waar ga ik het over hebben:

Wat is het pensioengat? – Pensioenoverzicht – Wat is jaarruimte en hoe bereken je die? – Premiegrondslag – AOW-franchise – Factor A – FOR – Voorbeeldberekening – Reserveringsruimte: niet gebruikte jaarruimte alsnog inzetten


Wat is het pensioengat of -tekort?

Het pensioengat is het verschil tussen wat je aan opgebouwde pensioenrechten verwacht te krijgen en wat je uiteindelijk werkelijk krijgt om tot minimaal 70 procent van het laatstverdiende salaris te komen (eindloonregeling). Volgens verschillende banken heeft al gauw een derde van de ondernemers een pensioentekort.

Als je dit tekort wilt aanvullen, kun je een lijfrenteproduct kopen. Dat is fiscaal aantrekkelijk omdat je de lijfrentepremie mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Om te weten hoeveel je mag aftrekken moet je je jaarruimte berekenen.

Pensioenoverzicht

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van je pensioenopbouw controleer je je gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl. Met deze gegevens kun je berekenen wat de ruimte is om je pensioen verder aan te vullen.

Wat is jaarruimte en hoe bereken je die?

De jaarruimte is het tekort aan pensioenopbouw over dat jaar. Dat bedrag mag je besteden aan premies of stortingen voor lijfrenteproducten, beide een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Op die manier kun je belastingvriendelijk extra pensioen opbouwen. Maar hoe bereken je de jaarruimte?

De formule is: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) – FOR

We nemen je stap voor stap mee in de formule.

Premiegrondslag

Eerst bereken je de premiegrondslag over het betreffende jaar, ook wel verzamelinkomen genoemd. Deze bestaat voor ondernemers uit:

  • winst uit onderneming, voordat deze met de FOR (fiscale oudedagsreserve) en de ondernemersaftrek wordt verminderd
  • eventuele andere inkomsten, zoals loon of uitkeringen

De maximale premiegrondslag voor 2021 is € 112.189. Van de premiegrondslag mag 13,3% genomen worden voor pensioenopbouw. In feite geldt: hoe hoger je inkomen, hoe groter de jaarruimte.

AOW-franchise

Het verzamelinkomen verminder je met de AOW-franchise. Dat is het bedrag wat je later als AOW ontvangt en waar je geen pensioen over mag opbouwen.

Factor A

Het bedrag van de pensioenaangroei, ook wel factor A genoemd, is het bedrag dat je jaarlijks opbouwt aan pensioen. Hoe groot dit bedrag is kun je zien op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je ieder jaar van de pensioenuitvoerder krijgt.

FOR

Deze afkorting staat voor de oudedagsreserve, ook wel fiscale oudedagsreserve genoemd. In 2021 mag je 9,44% van de winst reserveren (doteren) als oudedagsvoorziening, met een maximum van € 9.395. Dit is een vrijwillige keuze, maar je moet wel aan het urenvereiste voldoen om hier gebruik van te kunnen maken. Dit bedrag wordt afgetrokken van de jaarruimte.

Voorbeeldberekening:

Ondernemer Anja wil weten hoeveel jaarruimte ze heeft. Haar totale inkomen in 2021 bedraagt € 50.000 en dit bedrag bestaat volledig uit winst. Hiervan wordt de AOW-franchise voor 2021 afgetrokken, een bedrag van € 12.672. Het resultaat, de premiegrondslag, is in haar geval:

  • € 50.000 – € 12.672 = € 37.328
  • 13,3% van € 37.328 = € 4.965

De pensioenaangroei (factor A) in 2021 is voor Anja € 400. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 6,27:

  • € 400 x 6,27 = € 2.508
  • Verder maakt ze geen gebruik van de FOR

De jaarruimte van Anja in 2021 is dus: € 4.965 – € 2.508 = € 2.457

Reserveringsruimte: niet gebruikte jaarruimte alsnog inzetten

Reserveringsruimte is de jaarruimte van vorige jaren die nog niet gebruikt is. Deze mag je alsnog inzetten tot maximaal zeven jaar terug. De opgebouwde reserveringsruimte in 2021 mag maximaal 17% bedragen van de premiegrondslag.

Heb je te weinig pensioen opgebouwd? Dan is het dus absoluut de moeite waard je te laten adviseren hoe je je jaarruimte kunt gebruiken om je pensioengat fiscaal aantrekkelijk te dichten.


Een strak verhaal die voor velen onder ons nodige informatie is. Heb je vragen, neem dan even contact op, dan kan ik kijken hoe je geholpen kunt worden….