046 / Pensioengat en jaarruimte

Het pensioentekort en jaarruimte

Veel ondernemers zijn onzeker over hun pensioengat, ook wel pensioentekort genoemd. Wat is een pensioengat en hoe dicht je het tekort? In dit stukje lees je hoe je dat op een belastingvriendelijke manier aanpakt: via de jaarruimte.

Waar ga ik het over hebben:

Wat is het pensioengat? – Pensioenoverzicht – Wat is jaarruimte en hoe bereken je die? – Premiegrondslag – AOW-franchise – Factor A – FOR – Voorbeeldberekening – Reserveringsruimte: niet gebruikte jaarruimte alsnog inzetten


Wat is het pensioengat of -tekort?

Het pensioengat is het verschil tussen wat je aan opgebouwde pensioenrechten verwacht te krijgen en wat je uiteindelijk werkelijk krijgt om tot minimaal 70 procent van het laatstverdiende salaris te komen (eindloonregeling). Volgens verschillende banken heeft al gauw een derde van de ondernemers een pensioentekort.

Als je dit tekort wilt aanvullen, kun je een lijfrenteproduct kopen. Dat is fiscaal aantrekkelijk omdat je de lijfrentepremie mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Om te weten hoeveel je mag aftrekken moet je je jaarruimte berekenen.

Pensioenoverzicht

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van je pensioenopbouw controleer je je gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl. Met deze gegevens kun je berekenen wat de ruimte is om je pensioen verder aan te vullen.

Wat is jaarruimte en hoe bereken je die?

De jaarruimte is het tekort aan pensioenopbouw over dat jaar. Dat bedrag mag je besteden aan premies of stortingen voor lijfrenteproducten, beide een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Op die manier kun je belastingvriendelijk extra pensioen opbouwen. Maar hoe bereken je de jaarruimte?

De formule is: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) – FOR

We nemen je stap voor stap mee in de formule.

Premiegrondslag

Eerst bereken je de premiegrondslag over het betreffende jaar, ook wel verzamelinkomen genoemd. Deze bestaat voor ondernemers uit:

  • winst uit onderneming, voordat deze met de FOR (fiscale oudedagsreserve) en de ondernemersaftrek wordt verminderd
  • eventuele andere inkomsten, zoals loon of uitkeringen

De maximale premiegrondslag voor 2021 is € 112.189. Van de premiegrondslag mag 13,3% genomen worden voor pensioenopbouw. In feite geldt: hoe hoger je inkomen, hoe groter de jaarruimte.

AOW-franchise

Het verzamelinkomen verminder je met de AOW-franchise. Dat is het bedrag wat je later als AOW ontvangt en waar je geen pensioen over mag opbouwen.

Factor A

Het bedrag van de pensioenaangroei, ook wel factor A genoemd, is het bedrag dat je jaarlijks opbouwt aan pensioen. Hoe groot dit bedrag is kun je zien op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je ieder jaar van de pensioenuitvoerder krijgt.

FOR

Deze afkorting staat voor de oudedagsreserve, ook wel fiscale oudedagsreserve genoemd. In 2021 mag je 9,44% van de winst reserveren (doteren) als oudedagsvoorziening, met een maximum van € 9.395. Dit is een vrijwillige keuze, maar je moet wel aan het urenvereiste voldoen om hier gebruik van te kunnen maken. Dit bedrag wordt afgetrokken van de jaarruimte.

Voorbeeldberekening:

Ondernemer Anja wil weten hoeveel jaarruimte ze heeft. Haar totale inkomen in 2021 bedraagt € 50.000 en dit bedrag bestaat volledig uit winst. Hiervan wordt de AOW-franchise voor 2021 afgetrokken, een bedrag van € 12.672. Het resultaat, de premiegrondslag, is in haar geval:

  • € 50.000 – € 12.672 = € 37.328
  • 13,3% van € 37.328 = € 4.965

De pensioenaangroei (factor A) in 2021 is voor Anja € 400. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 6,27:

  • € 400 x 6,27 = € 2.508
  • Verder maakt ze geen gebruik van de FOR

De jaarruimte van Anja in 2021 is dus: € 4.965 – € 2.508 = € 2.457

Reserveringsruimte: niet gebruikte jaarruimte alsnog inzetten

Reserveringsruimte is de jaarruimte van vorige jaren die nog niet gebruikt is. Deze mag je alsnog inzetten tot maximaal zeven jaar terug. De opgebouwde reserveringsruimte in 2021 mag maximaal 17% bedragen van de premiegrondslag.

Heb je te weinig pensioen opgebouwd? Dan is het dus absoluut de moeite waard je te laten adviseren hoe je je jaarruimte kunt gebruiken om je pensioengat fiscaal aantrekkelijk te dichten.


Een strak verhaal die voor velen onder ons nodige informatie is. Heb je vragen, neem dan even contact op, dan kan ik kijken hoe je geholpen kunt worden….


038 / Wat moet u weten over Solvabiliteit?

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen in je onderneming. Deze financiële ratio laat zien in hoeverre je bedrijf afhankelijk is van schuldeisers en is dus cruciaal bij een kredietaanvraag. Wat moet je weten over solvabiliteit?


Dit is helaas de laatste bijdrage uit MKBServiceDesk.nl :


De solvabiliteitsratio

Men spreekt ook wel van de solvabiliteitsratio omdat het dus om een verhouding gaat. De verhouding tussen het geld dat je bedrijft heeft geleend (het vreemd vermogen) en het verschil tussen bezit en de schulden van je bedrijf (eigen vermogen). De verhouding tussen die twee elementen is een indicatie van hoe afhankelijk je bedrijf is van anderen.

Dat is belangrijke informatie bij een kredietaanvraag. Maar ook voor financiers en leveranciers is je solvabiliteit belangrijk. Het geeft aan dat je genoeg zekerheden biedt om aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en dat zij dus gerust zaken met je kunnen doen. Bij een goede solvabiliteit kan je bedrijf een financiële klap opvangen. En dat is belangrijk in onzekere tijden.

Solvabiliteit is net als rentabiliteit en liquiditeit een van de financiële ratio’s. Met deze getallen zie je precies hoe je bedrijf ervoor staat.

Solvabiliteit berekenen

Je berekent de solvabiliteitsratio met gegevens uit je balans. Dat kan op verschillende manieren. Hoe ga je te werk als je solvabiliteit wilt berekenen? We nemen je mee in een van de meest gebruikte formules:

Formule solvabiliteit

Solvabiliteit = je eigen vermogen / het totale vermogen (= eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen) x 100%

Een beetje toelichting: als het goed is kun je je eigen vermogen terugvinden op de jaarrekening van je onderneming. Datzelfde geldt voor het totale vermogen. Vaak staat dit weergegeven als totale activa. Als je het eigen vermogen deelt door het totale vermogen en de uitkomst hiervan vermenigvuldigt met 100, dan heb je je solvabiliteit te pakken. Dus stel: je hebt een solvabiliteit van 75%, dan betekent dat dat in elke euro in je bedrijf, 75% eigen geld zit.

Wat is een goede solvabiliteit?

Om aan te geven dat je bedrijf gezond is, moet de solvabiliteit minstens 25% tot 40% zijn. Het precieze minimum is afhankelijk van in hoeverre je je bezittingen direct zou kunnen verkopen. Als je bijvoorbeeld veel kasgeld hebt, hoef je minder eigen vermogen te hebben. Voorraden moet je eerst verkopen, dus daar gaat meer tijd overheen. De minimale solvabiliteit om financieel gezond te zijn, is ook afhankelijk van de branche en de ondernemingsvorm.

Solvabiliteit verbeteren

Wat kun je doen om je solvabiliteit te verbeteren? Als je snapt wat solvabiliteit is, snap je wat je moet doen: je moet ervoor zorgen dat je eigen vermogen meer wordt en/of het vreemd vermogen minder. Hoe kun je het aanpakken?

Een paar opties:

  • Meer winst maken. Als je meer winst maakt, krijg je meer meer eigen vermogen.
  • Houd de winst in het bedrijf. Dit kun je doen door minder dividend uit te keren.
  • Voorkom (lang) openstaande facturen. Als klanten facturen lang niet betalen, staat er minder geld op de bedrijfsrekening.

Debt ratio

Geldschieters kijken behalve naar de solvabiliteitsratio ook naar de debt-ratio. Deze ratio maakt inzichtelijk in welke mate je bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. En in welke mate er nog vreemd vermogen aangetrokken kan worden. De formule:

Debt ratio = het vreemd vermogen (kort en lang) / door het totale vermogen x 100%.

De vuistregel voor geldschieters is dat dit getal maximaal 80% mag zijn, al is dit natuurlijk altijd ook afhankelijk van de situatie.

Kort vreemd vermogen is vermogen dat je binnen een jaar zal moeten betalen. Je crediteuren vallen hieronder (de wettelijke betaaltermijn is immers 30 dagen) en bijvoorbeeld ook je salarissen of kortlopende leningen van de bank. Lang vreemd vermogen is een lening die je in meerdere jaren mag aflossen, zoals een hypotheek of de meeste bancaire leningen.

Ingewikkeld? We geven je een rekenvoorbeeld. Stel, dit is je balans:

De solvabiliteit is in dit geval het € 500.000 (eigen vermogen) gedeeld door € 1.000.000 (totale vermogen) keer 100%. Deze som komt uit op 50%, meer dan genoeg dus.

De debt ratio is het kort vreemd vermogen (150.000 crediteuren plus 150.000 salarissen) plus het lang vreemd vermogen (de banklening van 200.000) gedeeld door het totale vermogen, keer 100%. Dit is in dit geval 500.000 / 1.000.000 = 0,5 x 100% is 50%. Ook dit is prima. Als het debt ratio daalt, stijgt de solvabiliteit. Het bedrijf heeft dan meer eigen vermogen en leunt dus minder zwaar op geldschieters.

Solvabiliteit precies berekenen

Je kunt je solvabiliteit bepalen door de formule uit dit artikel te gebruiken. Maar natuurlijk heb je dan een inschatting van je solvabiliteit. Het kan zijn dat een bank een andere kijk heeft op de financiële situatie van je bedrijf. Het kan zijn dat de bank het eigen vermogen lager inschat. Als je dus precies wilt weten wat je solvabiliteitsratio is, kun je het beste een financieel adviseur inschakelen.

Dank voor de MKB Servicedesk voor deze uitleg.