039 / Factuur of vordering: is er een verjaringstermijn?

Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn van een factuur voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar. Verkoop je een product aan een consument, dan verjaart de factuur al na twee jaar.

Wat is de verjaringstermijn van een factuur?

Met de verjaringstermijn van een factuur wordt bedoeld dat een openstaande factuur na een aantal jaren niet meer te incasseren is. Indien je als ondernemer een factuur verstuurt ná de verjaringstermijn dan is deze bij wet verjaard en derhalve niet meer af te dwingen.

Wanneer verjaart een factuur of vordering?

De wet maakt onderscheid tussen zakelijke klanten en consumenten. De verjaringstermijn is in principe vijf jaar voor facturen aan zakelijke klanten. Bij consumenten verjaart een factuur na vijf jaar als het gaat om een dienst en na twee jaar als het gaat om een product.

Waarom is er een verjaringstermijn voor facturen?

De reden dat facturen en vorderingen niet eeuwig geldig zijn is dat na verloop van tijd niet meer aantoonbaar is op welke basis de oorspronkelijke overeenkomst is aangegaan. Het bewijs is meestal lastig te achterhalen waardoor er na een aantal jaren onduidelijk is wie nog waar recht op heeft. Bovendien wil de wetgever de debiteur beschermen tegen onverwachte vorderingen.

Hoe werkt de verjaringstermijn precies?

De exacte werking van de verjaringstermijn is vastgelegd in de wet. In artikel 3 : 306-325 van het Burgerlijk wetboek staat een aantal bepalingen omtrent de verjaringstermijn van een factuur of vordering.

Verjaringstermijn factuur zakelijke klanten

De hoofdregel is een verjaringstermijn van twintig jaar. Na deze termijn is naar de rechter stappen om betaling af te dwingen niet meer mogelijk. Op deze wet zijn een paar uitzonderingen.

Bij zakelijke klanten is het zo dat een factuur of vordering in principe vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden verjaart, oftewel na de betalingstermijn.
Wel is het zo dat er na verjaring een zogenaamde natuurlijke verbintenis resteert, de betalingsverplichting kan dan vrijwillig (onverplicht) worden nagekomen. Deze betaling is rechtsgeldig waardoor de debiteur zijn geld niet alsnog kan terugvragen

Betalingstermijn of verjaringstermijn

Op de factuur staat een betalingstermijn (periode waarin betaald moet worden). Dit is iets anders dan de verjaringstermijn (geldigheid van de factuur).
Wettelijk gezien bedraagt de betalingstermijn van een factuur 30 dagen als geen betalingstermijn is overeengekomen. Korter of langer kan ook en in de meeste gevallen is een betalingstermijn van 15, 30, 60 of 90 dagen na de factuurdatum gebruikelijk. Als een vordering niet binnen die termijn wordt betaald kan er soms rente worden berekend.

Afhankelijk van wat je met je klant in de overeenkomst hebt afgesproken, kan de verjaringstermijn ook korter of juist langer dan vijf jaar zijn. Verder gelden in het buitenland vaak andere verjaringstermijnen dan in Nederland.

Verjaringstermijn en vervaltermijn

De vervaldatum van een factuur is de datum waarop de factuur uiterlijk betaald moet zijn. Het grote verschil is dat de vervaltermijn definitief is en niet gestuit kan worden.
Een vervaldatum kan op twee manieren op een factuur opgenomen worden: in de meeste gevallen wordt een aantal dagen aangehouden, maar sommige juristen adviseren om altijd een expliciete datum te gebruiken (bv. wij verzoeken u om de factuur uiterlijk voor 15 september 2022) zodat er geen verwarring kan ontstaan over wanneer de termijn precies in gaat en wanneer deze eindigt.

Consumentenkoop

In het geval van consumentenkoop – wanneer een professionele verkoper een koopovereenkomst sluit met een particuliere koper– ligt het anders. Hierbij wordt bij de bepaling of een factuur verjaart, onderscheid gemaakt tussen de aanschaf van producten of diensten.

Bij producten is de verjaringstermijn twee jaar, ook wel de verkorte verjaringstermijn genoemd. De kortere verjaringstermijn geldt voor consumptiegoederen zoals levensmiddelen en wasmachines, maar ook gas en elektra vallen hieronder.

Bij diensten gaat het om een verjaringstermijn van vijf jaar. En met diensten moet je denken aan een lening aangaan, je huis laten schilderen of een architect inhuren. Net zo als een bezoekje aan de tandarts/huisarts.

Voorkom verjaring factuur door te ‘stuiten’

Een verjaringstermijn kan (anders dan een vervaltermijn) opnieuw ingaan door de verjaring te stuiten, wat zoveel wil zeggen dat een verjaringstermijn opnieuw begint. Dit stuiten van een verjaringstermijn doe je door je debiteur eraan te herinneren dat er nog een vordering open staat. Bijvoorbeeld door in een betalingsherinnering, aanmaningsbrief of dagvaarding, waarin je ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt.

Vergeet niet om dit zowel via een schriftelijke mededeling als aangetekend te doen, zodat je later geen probleem hebt met bewijzen dat je debiteur tijdig de herinnering heeft ontvangen. Het kan overigens ook dat de debiteur de vordering erkent, waarna de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen. Erkenning gebeurt bijvoorbeeld door je debiteur een termijnbetaling doet, of dat deze om uitstel van betaling vraagt.

Dank voor deze ondernemers informatie van DeZaak.