056 / Vennootschapsbelasting 2023 en 2024

Geen verandering in tarieven, wel in aftrekposten!

Heb je een bv, nv of coöperatie? Dan moet je belasting betalen over de winst. Dit noemen we vennootschapsbelasting (VPB). In 2024 blijft het rustig rondom de tarieven vennootschapsbelasting. Net als in 2023 geldt het lage tarief van 19 procent over een winst tot € 200.000. Boven die grens blijft het hoge tarief van 25,8 procent. Maar let op: er zijn wél veranderingen in aftrekposten.

In het kort

 • Vennootschapsbelastingtarieven in 2024 blijven onveranderd.
 • Let op de aftrekposten om belasting te verlagen, zoals kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en milieu-investeringsaftrek.
 • Aangifte voor de vennootschapsbelasting moet voor 1 juni van het volgende kalenderjaar worden ingediend.

Wat is vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting (vpb) is de belasting die je als ondernemer moet betalen over de belastbare winst.

Wie moeten vennootschapsbelasting betalen?

De volgende fiscale instellingen moeten altijd vennootschapsbelasting betalen:

 • De naamloze vennootschap (nv) en besloten vennootschap (bv)
 • Andere vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld
 • De open commanditaire vennootschap
 • Bepaalde verenigingen zoals de coöperatieve vereniging, andere verenigingen op coöperatieve grondslag en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

Voor zogenaamde fiscale beleggingsinstellingen (een nv, bv, of fonds wier werkzaamheden bestaan uit het beleggen van vermogen) geldt nul procent vennootschapsbelasting. Zij zijn dus vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Zzp’ers of eenmanszaken betalen belasting via de inkomstenbelasting.

Een voorbeeld:

Een slagerij behaalt in een boekjaar een winst van € 56.722,-. Als het een eenmanszaak is, loopt de winst via de loon- en inkomstenbelasting. Is het een bv, dan betaalt de slager vennootschapsbelasting over de winst.
Keert de bv het restant van de winst uit als dividend? Dan betaalt de slager privé over dit belastbaar bedrag inkomstenbelasting. Wel moet de slager in dat geval dividendbelasting betalen.

Organisaties met beperkte belastingplicht

Sommige organisaties hebben beperkte belastingplicht en hoeven alleen in bepaalde situaties vennootschapsbelasting te betalen. Dit noemt de Belastingdienst ‘beperkte belastingplicht’.
Dit geldt voor:

 • Culturele instellingen
 • Kerkgenootschappen
 • ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
 • Sportclubs en organisatoren van sportevenementen

Deze organisaties zijn niet geheel vrijgesteld van de vpb. Ook zij moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Bijvoorbeeld als ze voldoen aan de volgende criteria:

 • Er is sprake van een organisatie van kapitaal en arbeid
 • De organisatie moet deelnemen aan het maatschappelijk verkeer (er is geen sprake van een gesloten kring van afnemers)
 • De organisatie streeft naar winst

Innovatiebox: belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers

Voor de innovatiebox (vroeger octrooibox) geldt het lage vpb-tarief. De regeling is bedacht om innovatief ondernemerschap te stimuleren en is bedoeld voor iedereen die winst maakt met innovatieve activiteiten. Door een verandering in de schijven van de vpb (zie hieronder) wordt de innovatiebox belangrijker, als middel om minder geld aan de fiscus te betalen.

Wanneer je voor de innovatiebox in aanmerking komt, betaal je minder belasting, omdat over een deel van de winst het lage tarief gaat. Voor grotere belastingplichtigen gelden aanvullende regels. Bekijk ze hier.

Vennootschapsbelastingtarief

De grens voor de eerste schijf is per 1 januari 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge vpb-tarief van 25,8 procent. Het opstaptarief over die eerste schijf is omhoog gegaan van 15 naar 19 procent.

Wat is vennootschapsbelasting in 2023 en 2024?

Over het boekjaar 2023 en voor 2024 gelden de volgende tarieven:

 • Voor de winst tot € 200.000 is het tarief 19% (eerste schijf)
 • Voor de winst boven € 200.000 is het tarief 25,8% (tweede schijf)

Vpb tarief 2022

Voor het boekjaar 2022 golden nog andere tarieven:

 • Voor de winst tot € 395.000 is het tarief 15% (eerste schijf)
 • Voor winsten boven € 395.000 is het tarief 25,8% (tweede schijf)

Aftrekposten

Ondernemers kunnen profiteren van verschillende aftrekposten en fiscale regelingen om de fiscale winst te verlagen zodat er minder belasting hoeft te worden betaald, zoals:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Aftrekposten 2024

In het nieuwe belastingplan zijn er een aantal aftrekposten die al vanaf 1 januari worden aangepast.

 • De aftrek Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagd naar 40 procent. Dit was 45,5 procent. Het maximaal investeringsbedrag wordt niet verlaagd.
 • Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingenijn (SSBI’s) – oftewel goede doelen – zijn vanaf 2024 niet meer aftrekbaar van de winst. In 2023 kun je per jaar tot maximaal 50 procent van je winst aftrekken, met een maximum van € 100.000.

Verliezen verrekenen

Ook hebben ondernemingen de mogelijkheid om verliezen te verrekenen. Als je een boekjaar met verlies afsluit, mogen die verliezen worden gecompenseerd door ze te verrekenen met de winst behaald uit andere jaren. Dit kan op twee manieren:

 • Verrekenen met belastbare winst uit voorgaande jaren (carry back)
 • Verrekenen met verwachte belastbare winsten van toekomstige jaren (carry forward)

Tot 2021 gold hiervoor een tijdslimiet van 6 jaar, maar sinds 2022 mag verlies onbeperkt worden verrekend. Wel is er een maximumbedrag ingesteld. Was de belastbare winst in 2022 € 1.000.000 of minder? Dan kunnen verliezen volledig worden verrekend. Voor hogere winsten geldt dat verrekening mogelijk is tot 50%.

Wanneer moet je aangifte doen

Organisaties die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, doen aangifte over het boekjaar. Als dat gelijk loopt met het kalenderjaar (in de meeste gevallen), dan moet je de aangifte indienen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Bij een gebroken boekjaar moet de aangifte binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar binnen zijn.
Is de onderneming midden in het jaar gestart? Dan kan ervoor gekozen worden om een verlengd boekjaar aan te vragen. Het boekjaar loopt in dat geval tot 31 december van het eerstvolgende jaar.

Voorlopige aanslag

Je ontvangt als ondernemer aan het begin van het boekjaar een voorlopige aanslag. Wanneer je verwacht dat je onderneming meer of minder winst gaat maken, kan een wijziging van de voorlopige aanslag aangevraagd worden.

Bezwaar maken kan alleen tegen de definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting. Uitstel aanvragen kan digitaal of via een formulier op de site van de Belastingdienst.054 / De voordelen van een holding

Slim ondernemen en risicobeheer

Een holdingstructuur is een zakelijk concept dat steeds populairder wordt onder ondernemers en investeerders. Het is een strategische zet die verschillende voordelen biedt voor het beheren van meerdere bedrijven onder één paraplu. In dit artikel gaan we dieper in op de voordelen van een holdingstructuur en waarom het de moeite waard kan zijn om te overwegen voor jouw zakelijke ondernemingen.

Wist je dat je…

tot 30 september met terugwerkende kracht kan profiteren van je BV? Geruisloze inbreng is een fiscale regeling waar je gebruik van kan maken als je je eenmanszaak of vof omzet naar een BV.

Allereerst, wanneer wordt het interessant om een holdingstructuur op te zetten? Over het algemeen geldt dat het gunstig wordt om een holdingstructuur op te zetten, als je meerdere bedrijven met verschillende activiteiten hebt. Ook wanneer je bedrijf groeit en je nieuwe bedrijfsactiviteiten wilt ontplooien, kan een holdingstructuur flexibiliteit bieden. Je kunt nieuwe dochterondernemingen toevoegen aan de holding zonder de bestaande bedrijfsactiviteiten te verstoren.

De voordelen van een holding

Een van de meest aantrekkelijke voordelen van een holdingstructuur is de mogelijkheid om risico’s te spreiden en je activa te beschermen. Een holdingstructuur stelt je in staat om elk bedrijf afzonderlijk te beheren binnen dezelfde groep, waardoor risico’s gescheiden blijven en activa worden beschermd. Dat betekent dat als een dochteronderneming bijvoorbeeld financiële problemen ondervindt, dit de andere dochterondernemingen niet direct zal beïnvloeden. Deze strategie minimaliseert de kans op aanzienlijk verlies en draagt bij aan een solide risicobeheer.

Efficiëntie in beheer en beleid

Een holdingstructuur vereenvoudigt het beheer van meerdere bedrijven, omdat de overkoepelende holdingmaatschappij vaak verantwoordelijk is voor strategische beslissingen, financiële planning en het operationeel beleid. Zo kun je de bedrijfsvoering stroomlijnen en middelen effectiever inzetten voor de verschillende dochterondernemingen.

Fiscaal voordeel

Een andere aantrekkelijk aspect zijn de fiscale voordelen die een holdingstructuur biedt. Een belangrijk voordeel van een holdingstructuur in Nederland is de mogelijkheid van belastingvrije dividenduitkeringen tussen dochterondernemingen binnen dezelfde fiscale eenheid. Dit betekent dat winsten die aan de holding worden uitgekeerd en vervolgens als dividend aan de dochteronderneming worden doorgegeven, in veel gevallen niet opnieuw worden belast.

Daarnaast is het binnen een holdingstructuur in sommige gevallen mogelijk om verliezen van de ene dochteronderneming te verrekenen met winsten van een andere dochteronderneming. Zo kun je de totale belastinglast verminderen.

Flexibele financiering

Een holding biedt ook flexibiliteit bij financiering en investeringen. De holdingmaatschappij kan bijvoorbeeld gemakkelijker toegang krijgen tot kapitaal door het uitgeven van nieuwe aandelen of het aantrekken van leningen. Dit kapitaal kan vervolgens worden geïnvesteerd in specifieke dochterondernemingen, wat groei en ontwikkeling stimuleert zonder dat elk bedrijf afzonderlijk financiële bronnen hoeft aan te trekken.

Overdracht van vermogen

Een holdingstructuur vergemakkelijkt ook de overdracht van vermogen en opvolgingsplanning. Het wordt eenvoudiger om eigendom en aandelen tussen familieleden of andere belanghebbenden te verdelen. Dit is vooral waardevol voor familiebedrijven die een gestructureerd proces willen voor het overdragen van leiderschap en eigendom.

Internationale activiteiten

Tot slot kan een holdingstructuur voor bedrijven met internationale activiteiten gunstig zijn vanwege belastingverdragen en internationale planning. Het kan helpen dubbele belastingheffing te verminderen en efficiënte internationale operaties te faciliteren.

Wederom dank aan “De Zaak” voor deze uitleg, gewoon duidelijk. Mocht u verdere toelichting over deze materie willen hebben, neemt u dan gerust met mij contact op.


053 / DSD2: waar gaat dat over?

Begin 2019 ging PSD2 al van kracht.


Deze Europese richtlijn voor betalingsverkeer moet online betalen makkelijker, veiliger en sneller maken. Dit geldt ook voor online inzicht in saldi en transacties. PSD2 kent regels om te zorgen dat de toegang tot jouw betaalrekening veilig is. Het is belangrijk om zelf ook oplettend te werk te gaan.

Wat is PSD2?

PSD staat voor Payment Service Directive. Deze richtlijn is in 2009 ingevoerd om betaaldiensten in de EU te reguleren en te faciliteren dat bedrijven en particulieren makkelijk, veilig en snel online kunnen betalen. De richtlijn zorgde onder meer dat niet-banken een betaaldienst konden aanbieden, wat resulteerde in succesvolle niet-bancaire betaaldienstverleners zoals Mollie en Adyen.

In 2019 werd de Payment Service Directive vernieuwd (PSD2) om te zorgen voor meer concurrentie en innovatie op de betaalmarkt. PSD2 schrijft onder meer voor dat een rekeninghouder derde partijen digitaal toegang kan geven tot zijn betaalgegevens. Banken zijn verplicht dit kosteloos te faciliteren. Dit wordt ook wel ‘open banking’ genoemd. Voorwaarden zijn dat de rekeninghouder expliciet toestemming geeft en dat die derde partij beschikt over een PSD2-vergunning van DNB (De Nederlandsche Bank) of een toezichthouder elders in de EU.

PSD2-richtlijnen

PSD2-vergunninghouders moeten voldoen aan strenge wetten en eisen. Onder andere de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank) houden hier toezicht op. Eén van de wetten waaraan de vergunninghouder moet voldoen is de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Belangrijk onderdeel van deze wet is ‘ken je klant’.

Ken je klant

Een dienstverlener met PSD2-vergunning moet een wettelijk verplicht cliëntenonderzoek uitvoeren. Zo moet de dienstverlener verifiëren of een klant is wie hij zegt dat hij is. Daarnaast wordt de klant gescreend, waarbij er bijvoorbeeld wordt gecheckt of hij niet voorkomt op een sanctielijst. Afhankelijk van de uitkomst van de screening wordt een klant al dan niet geaccepteerd. Na acceptatie start monitoring van financiële transacties.

Veiligheid

Omgekeerd wil je als boekhouder of accountant natuurlijk zeker zijn dat de partij waaraan je toegang tot jouw bankgegevens verstrekt betrouwbaar is. Ook omdat je deze partij wellicht adviseert aan je klanten. Wees daarom kritisch wanneer een bedrijf toegang vraagt tot je gegevens. Zo’n aanvraag is makkelijk te verwarren met phishing; cybercrime waarmee oplichters vissen naar gegevens zoals je wachtwoorden en pincodes. Je kunt in het Openbaar Register van DNB controleren of een bedrijf over een PSD2-vergunning beschikt.

Wederom dank aan “Snelstart” voor deze uitleg, zeker goed het eens uitgelegd te krijgen.